Regulamin

Warunki zakupu i polityka prywatności


 1. Definicje

  1. "Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów za pośrednictwem Systemu Ekobilet przy użyciu strony internetowej http://ekobilet.pl.
  2. "System Ekobilet" – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://ekobilet.pl, której administratorem jest Operator.
  3. "Operator" MATUKIO Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie (30-074), ul. Kazimierza Wielkiego 40/4, NIP 676 24 51 939, REGON 122467781, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411711.
  4. "Organizator wydarzenia" – podmiot, który udostępnia Bilety do sprzedaży w Systemie Ekobilet.
  5. "Miejsce wydarzenia" – miejsca, w których odbędą się wydarzenia.
  6. "Bilet" – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu w miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Systemu Ekobilet. Bilet ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie wiadomości email oraz SMS.
  7. "Użytkownik" – osoba korzystająca z Systemu Ekobilet celem zakupu Biletu.
  8. "Strona Płatności" – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495] - lub każdy inny operator realizujący płatności mobilne lub internetowe w procesie zakupu Biletów.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Użytkownik w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Operator nie jest Organizatorem wydarzenia ani zobowiązanym do świadczenia usług, a wyłącznie pośredniczy w sprzedaży BIletów. Operator zapewnia sprzedaż i dystrybucję Biletów na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Organizatoram wydarzenia. Wobec tego Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za organizację oraz ofertę wydarzeń jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego wydarzeń z rzeczywistym wykonaniem usług związanych z uczestnictwem Użytkownika w wydarzeniu. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację wydarzenia jest Organizator wydarzenia. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące oferty lub organizacji wydarzenia należy kierować wyłącznie do Organizatora wydarzenia. Skargi i wnioski skierowane do Operatora, a dotyczące oferty lub organizacji wydarzenia, zostaną przekazane odpowiedniemu Organizatorowi wydarzenia. Operator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za organizację wydarzenia, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Użytkownik w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika w związku z wydarzeniem, jego zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora.
  3. Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu Ekobilet oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Ekobilet:
   1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
   2. przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
   3. telefon zapewniający obsługę wiadomości SMS,
   4. skrzynka poczty elektronicznej,
   5. konto bankowe z dostępem do internetu.
 3. Złożenie zamówienia

  1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Systemu Ekobilet zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Złożenie zamówienia możliwe jest na podstronie Systemu Ekobilet lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu Ekobilet lub w aplikacji mobilnej następujących czynności:
   1. wybór ilości i rodzaju Biletów,
   2. podanie danych Użytkownika,
   3. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu o treści dostępnej na stronie internetowej Systemu Ekobilet,
   4. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk "przejdź do płatności".
  3. Operatorowi oraz Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na wydarzenie, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów oferowanych w innych miejscach oraz formach zakupu niż za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
  4. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Operatora.
 4. Płatności

  1. Płatność za Bilety zamówione przy pomocy Systemu Ekobilet możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
  3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów, a w przypadku gdy dla danego zamówienia występuje opłata transakcyjna, także powinna zawierać opłatę transakcyjną.
  4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
  5. Ceny wskazane na stronach Systemu Ekobilet oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Operator ma prawo obciążenia Użytkownika opłatą transakcyjną w wysokości uzależnionej od rodzaju dokonywanej transakcji. Opłata transakcyjna służy pokryciu kosztów obsługi transakcji obejmujących między innymi (ale nie wyłącznie):
   1. koszty obsługi posprzedażowej (zawiadomienia, zmiany warunków transakcji, przygotowanie do realizacji każdego zamówienia i dopasowanie go do potrzeb Użytkownika),
   2. koszty obsługi płatności za dokonywaną transakcję,
   3. wsparcie w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów,
   4. a także – w razie potrzeby – pośrednictwo w kontaktach z Organizatorem.
  7. Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej (w przypadku gdy taka występuje), procentowo lub/i kwotowo, o cenie Biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez Użytkownika woli dokonania zakupu.
 5. Dostawa i realizacja biletu

  1. Użytkownik otrzyma Bilet:
   1. w przypadku zakupu Biletu przez Internet:
    • w formie wiadomości SMS: około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na numer telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu; oraz
    • w formie wiadomości email – około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na adres email Użytkownika podany podczas składania zamówienia zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF,
   2. w przypadku zakupu Biletu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej:
    • Bilet w postaci odnośnika (adres URL), po uruchomieniu którego zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu, zostanie udostępniony Użytkownikowi w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której został on zakupiony.
  2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.
  3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie przy wejściu na wydarzenie wyznaczonym przez Organizatora wydarzenia osobom telefonu komórkowego z otrzymaną od Operatora wiadomością SMS lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm.
  4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz do 15 KB (w formie SMS).
  5. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia lub jego części, której dotyczył.
  6. Bilet uprawnia do udziału w wydarzeniu okaziciela Biletu i nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę, jeżeli nie jest to na Bilecie wyraźnie wskazane. Udostępnienie Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Organizator wydarzenia honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
  7. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza wydarzenie w trakcie jego trwania, powinien okazać ponownie Bilet w sposób wskazany w §5 ust. 3, pod rygorem utraty prawa do powrotu na wydarzenie i udziału w dalszej części danego wydarzenia.
 6. Odwołanie wydarzenia. Zmiana miejsca lub terminu wydarzenia

  1. Organizator wydarzenia na swojej stronie internetowej lub w formie wiadomości email lub w formie SMS, lub Operator w imieniu Organizatora wydarzenia i na jego wniosek na swojej stronie internetowej lub w formie wiadomości email lub w formie SMS, niezwłocznie poinformuje Użytkownika o odwołaniu, zmianie terminu lub zmianie miejsca wydarzenia.
  2. Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaliczenia tej kwoty na poczet Biletu na inne wydarzenie dostępne w Systemie Ekobilet.
  3. Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaakceptować zmianę. Z uprawnienia powyższego Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Operatora lub Organizatora wydarzenia.
  4. Zwrot ceny Biletu zostanie dokonany w kasie Organizatora wydarzenia lub na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.
 7. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Operator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu Ekobilet, w tym przygotowania i realizacji umowy zakupu Biletu.
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów wydarzeń w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu. Dane osobowe podane Organizatorowi wydarzenia są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora wydarzenia powierzone do przetwarzania Operatorowi na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie Operator działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.
  5. Operator nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora wydarzenia.
  6. Organizator wydarzenia zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkowników, które otrzymał od Operatora w procesie zakupu Biletów, chyba że uzyskał uprzednią zgodę Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Operatora informacje Organizator wydarzenia może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą Biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji wydarzenia, chyba że otrzyma od Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
 8. Procedura reklamacji

  1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące procesu zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres bok@ekobilet.pl lub pisemnie na adres Operatora wskazany w §1 ust. 3.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), 9-cyfrowy kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
  3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
  4. Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz na stronie Systemu Ekobilet.
  2. W przypadkach nieobjętych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
  3. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.